Miljöpolicy

Kvartersakuten Matteus bedriver husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, barnavårdscentral och primärvårdsrehab

Vi följer gällande myndighetskrav och lagstiftning inom miljöområdet

Vi arbetar miljömedvetet så vi bidrar till att främja en hållbar utveckling i hela samhället, skydda miljön och förebygga förorening.

Vår största miljöpåverkan sker genom läkemedelsanvändning och transporter, vilka vi arbetar för att optimera.

Miljöledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven i: ISO 14001:2015