top of page

Dataskyddsförordning (GDPR)

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till och identifiera en person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Lagar och regler som styr

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för berättigade ändamål. Det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna får heller inte sparas längre än nödvändigt eller behandlas på ett annat sätt än vad som det var tänkt från början.

Hanteringen av personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda den personliga integriteten; till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

När behandlar Kvartersakuten Matteus dina personuppgifter

Det finns flera situationer då vi behandlar personuppgifter.
De vanligaste situationerna är:
• Journalföring inom hälso- och sjukvården.
• Statistik inom hälso- och sjukvården.
• Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring av vården.
• Forskning inom vården.
• Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar.

Hur skyddas dina personuppgifter

Personuppgifter är endast åtkomliga för de som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt. Inom vården finns också särskilda bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Hur länge sparas dina uppgifter 

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifter inte längre behövs till det ändamål de samlades in för ska de tas bort (lagringsminimering). Vi har en förteckning, gallringsplan personuppgifter, för hur länge dokument med personuppgifter ska sparas, var/hur de sparas och hur dokumenten sedan makuleras.

Vilka rättigheter har du?

Du som har personuppgifter registrerade hos oss har rättigheter när det gäller information om och kontroll över din uppgifter.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade.

 

Har du några frågor kontakta gärna vårt dataskyddsombud dso@kvam.nu

Miljöcertifiering

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 av företaget Svensk Certifiering.

Miljöpolicy

 

Inom alla våra verksamheter strävar vi efter att identifiera och förebygga möjliga negativa effekter på miljön och på så sätt främja principen om hållbar utveckling. Vi förväntar oss att alla som arbetar inom Meliva tar miljöansvar i sitt eget arbete.

 

Våra miljömål bygger på Melivas värderingar och miljöfrågor är en del av Melivas verksamhet och ledningssystem. Vi utvecklar vår verksamhet på ett sådant sätt att mängden avfall som ska slängas och mängden papper som används minskar, energiförbrukningen minskar och miljöpåverkan från resor minskar. Vi tar hänsyn till vår verksamhets miljöeffekter, genomför en ansvarsfull upphandlingspolicy och bygger arbetsprocesser och verksamhetsmetoder för att minska miljöbelastningen.

 

Vi stödjer ansvar på individnivå genom att tillhandahålla information, utbildning och verktyg för att främja mijöfrågor. Vi kräver också att leverantörer och andra samarbetspartners minimerar mijöpåverkan från deras produkter och tjänster.

 

Meliva främjar digitaliseringen av branschen genom att utveckla digitala tjänster och produkter, som i sin tur minskar miljöbelastningen.

 

bottom of page